İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı
RESMİ SENEDİ

İ.M.V
İSTANBUL  MÜLKİYELİLER  VAKFI
RESMİ SENEDİ

VAKFIN ADI

Madde 1. Vakfın adı “İstanbul Mülkiyeliler Vakfı” dır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2. Vakfın Merkezi İstanbul’dadır. Adresi : Hasat Sokak No:2/4 Şişli , İstanbul’  dur.  Yönetim Kurulu kararı ile yasal gerekler yerine getirilerek yönetim merkezi başka bir yere taşınabilir. Yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler , bürolar kurabilir.

VAKFIN AMACI

Madde. 3. Vakfın amacı, yapacağı sosyal çalışmalar; eğitim , öğretim, bilim, kültür, sanat, ekonomi, sağlık ve spor etkinlikleri ile bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda iletişim, etkileşim, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, kafa ve beden sağlığını geliştirecek ortam ve imkanları hazırlamak ve böylelikle, bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4 .  Vakıf aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

 1. İlkokul öncesi, İlk, orta, yüksek ve lisans üstü gibi her düzeyde eğitim ve  öğretim kurumları açmak, kiralamak,  satın almak, ortak olmak, işletmek, kurulu olanlarla ortak programlar geliştirmek, uygulamak.
 2. Bağımsız olarak ya da bilgi, para, malzeme yardımında bulunacak  kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel , kültürel, sanatsal, eğitsel nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum ve sergiler düzenlemek ya da başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak.
 3. Bağımsız olarak ya da bilgi, para, malzeme yardımında bulunacak  kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel , kültürel, sanatsal, eğitsel nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum ve sergiler düzenlemek ya da başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak.
 4. Belirlenen amaçlar doğrultusunda enstitüler araştırma – geliştirme merkezleri vb kuruluşlar açmak, yayınlar yapmak, benzer alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; karşılıklı veya karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme bursları vermek.
 5. Konaklamaya, eğlenmeye, dinlenmeye ve sosyal kültürel etkinliklere elverişli tesisler ile sağlık ve spor tesisleri, huzur evleri, çocuk yuvaları, gençlik köyleri kurmak, kiralamak, işletmek.
 6. Belirlenen amaçlar doğrultusunda enstitüler araştırma – geliştirme merkezleri vb kuruluşlar açmak, yayınlar yapmak, benzer alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; karşılıklı veya karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme bursları vermek.

Madde 5 . Vakıf, faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere:

 1. Yurt içindeki ve yetkili makamların izniyle yurt dışındaki diğer resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine girebilir, anlaşmalar yapabilir.
 2. Döner sermaye ve şirketler kurabilir, kurulu şirketlere ortak olabilir ve her türlü ticari faaliyette bulunabilir.
 3. Yetkili makamın izni ile her türlü taşınır ve taşınmazı satın alıp satabilir, kiralayıp kiraya verebilir, ipotek alıp verebilir,  devir ve temlik edebilir, gelir ve  kârlarını alabilir, ferağ edebilir, rehin verip alabilir, teminat ve borç alıp verebilir, bağış ve tesisler yanı sıra her türlü  ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her tülü hukuki tasarrufta bulunabilir.

Bu senette sayılmamış olsa bile amaçları doğrultusunda olmak üzere 903 sayılı yasanın yasaklamadığı her türlü faaliyet ve tasarrufta bulunabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİRLERİ

Madde 6. Bu  resmi senette belirtilen  amaçların geçekleşmesi için kurucu üyeler tarafından toplam (İKİYÜZELİMİLYON) Türk Lirası tahsis edilmiştir.

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI ŞUNLARDIR:

 1. Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için  yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen her türlü nakit, menkul, mal,  değerli evrak ve benzeri değerler ve gayrı menkul mal bağışı, yardım ve vasiyetler.
 2. Kamu kuruluşları, yurtiçi ve dışı dernek, vakıf vb sivil toplum örgütleri, diğer benzeri uluslararası  kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin tahsis edecekleri araştırma fonları ve benzeri gelirler.
 3. Vakfın konusuyla ilgili araştırma, konferans, panel vb faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
 4. Vakfın mal varlığından sağlanacak gelir  ve faizler.
 5. Diğer gelirlerdir.

Vakfın mal varlığı ve gelirleri, Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzük’ün 37. Maddesi  hükmü ile bu senette öngörülen kurallar çerçevesinde  ve vakfın amacı doğrultusunda yönetilir ve kullanılır.

KURUCULAR

Madde 7 Vakıf Resmi Senedini imzalayarak vakfı kuran kişiler Vakıf  kurucularıdır.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 8 . Vakfın organları şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu
 2. Denetim  Kurulu
 3. Yüksek Danışma Kurulu

YÖNETİM KURULU

Madde 9 . Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder ve yönetir. Vakıf Yönetim Kurulu 7 (yedi) kişiden oluşur.

Vakfın temsil ve ilzamı için,  Yönetim Kurulunca yetkilendirilen en az iki Yönetim Kurulu üyesinin Vakıf unvanı üzerine imzaları gerekir. Bu iki üyeden birinin Vakıf Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Saymanı olması zorunludur.

Madde 10 . Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından üç yıllık süre için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir sayman seçer. Sürenin bitiminde yeniden seçim yapılır. Aynı kişi yeniden aday olabilir.

Madde 11 . Yönetim Kurulu iki ayda bir toplanır. Ayrıca en az üç üyenin yazılı isteği üzerine veya başkanlıkça olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağan toplantılar üyelere başkanlıkça bildirilir. Olağanüstü toplantıların en az 15 gün önceden taahhütlü mektupla duyurulması gerekir.  Ancak bütün üyelerin önceden mutabakatı halinde süre ve mektup koşulu aranmaz.

Madde 12 . .  Toplantı yeter sayısı 4 (dört) tür. Karar yeter sayısı toplantıda bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Vakıf Resmi Senedinin değiştirilmesi veya Vakıf mallarının tasfiyesi ile ilgili karar için en az 5 (beş) üyenin olumlu oyu gerekir.

Geçerli neden olmaksızın arka arkaya üç veya yılda en az dört toplantıya katılmayan üyeler görevlerinden çekilmiş  sayılır.

Madde 13 . Yönetim Kurulu yasa, tüzük ve Vakıf  Senedi  ile kendisine verilen diğer görevlerle birlikte aşağıdaki işleri yapar:

 1. Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, gerektiğinde yıkıp yeniden inşa etmek, tamir etmek, genişletmek, yetkili makamın izniyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir suretle elden çıkarmak, vakfın taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarruflarda bulunmak,
 2. Vakfın bütçe ve çalışma programlarını hazırlamak, uygulamak, vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak,
 3. Vakfın leh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunmak, sulh ve ibraya karar vermek,
 4. Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek. Vakıf gelirlerinin arttırılmasına ilişkin yatırımlar yapmak,
 5. Vakıfta çalışacak personelin işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili koşulları ve personel statüsünü belirlemek,
 6. Resmi senet hükümleri uyarınca girişilecek işlerin öncelik ve ilkeleri ile Vakıf işlerinde uygulanacak yöntemleri tespit etmek, tahsisler yapmak, yönetmelikler hazırlamak ve gereğinde bunları değiştirmek,
 7. Ölüm, istifa, devamsızlık ve diğer yasal nedenlerle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine iki ay içinde atama yapmak.

VAKIF GENEL SEKRETERİ

Madde 14 . Vakfın Yönetimi için Yönetim Kurulunca bir Genel Sekreter atanabilir. Vakıf Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olarak bu kurulun kararlarını yürütür. Kurul toplantılarına katılır, ancak Genel Sekreter olarak oy hakkı yoktur.

DENETİM KURULU

Madde 15 . Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun Yüksek Danışma Kurulu üyeleri arasından veya dışardan üç yıl süreyle görev yapmak üzere  gizli oyla seçeceği üç kişiden oluşur. Denetim Kurulu yılda en az iki defa vakfın gelir ve giderleriyle kayıtlarını inceler, sonuçlarını ve yıl sonu raporlarını Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunar.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Madde 16 . YDK, Vakfın danışma organı olup, kuruculardan ve Yönetim Kurulunca atanan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu, YDK’na bir yılda 10 (on) dan fazla atama yapamaz. YDK , Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile yılda en az bir kere toplanır. Toplantıda yeter sayı aranmaz. YDK toplantısının gündemi, tarihi ve yeri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve toplantıdan en az onbeş gün önce YDK üyelerine yazılı olarak bildirilir. YDK, gündemindeki konuları görüşür ve toplantıda ortaya konulan görüş ve eğilimleri yönetim kuruluna bildirir.

ÜCRETLER

Madde 17 . Vakıf Yönetim Kurulu üyelikleri  fahridir. Bunların Vakıf yararına yaptıkları hizmetler karşılığı sadece yol ve konaklama gibi zaruri giderleri karşılanır.

Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin, Vakıf veya bağlı kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyeliği dışında özel ya da kadrolu bir görev almaları halinde, kendilerine bu hizmetleri karşılığı ücret ödenebilir.

Genel Sekreter, müdür ve diğer çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ücretleri Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

VAKIF RESMİ SENEDİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Madde 18 . Vakıf Senedinde değişiklik yapmak Yüksek Danışma Kurulu’nun görüşü alınmak kaydıyla Yönetim Kurulu’nun yetkisi içerisindedir. Yönetim Kurulu gerekli yasal işlemleri yapar.

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

Madde 19 .

 1. Vakfa tahsis edilen mamelekin  bu resmi senette belirtilen vakıf amaçlarını gerçekleştiremeyecek yetersizliğe düşmesi  halinde tasfiyeye gidilir. Şu şartla ki Yönetim Kurulu tasfiyeye gitmeden önce Vakfın kalan aktif değerlerine ve bunların gelir kabiliyetine göre Vakıf Resmi Senedindeki bir kısım tahsis mahallerini azaltmak veya büsbütün çıkarmak için Vakıf Senedindeki gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamaya çalışır. Ayrıca o tarihte fonda mevcut bulunan kıymetlerin %50si Vakıf Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile alacağı kararla, Vakıf Yedek Akçesine eklenebilir. Bütün bunlara rağmen Vakfın amacını gerçekleştiremeyeceği kanısına varılırsa tasfiyeye gider.
 2. Vakıf Yönetim Kurulu’nca yapılacak incelemeler sonucunda Vakfın amacına ulaşamayacağı veya yapılan çalışmalardan yarar sağlanamayacağı anlaşılırsa Yönetim Kurulu Vakfın feshine karar verebilir. Vakfın nihayete erdiği veya tasfiyesine mahkemece karar verildiği tarihteki Yönetim Kurulu, Tasfiye Heyeti mahiyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder. Mahkemenin tasfiye kararında, Yönetim Kurulu’nun  tasfiyeye devamı mahzurlu görülürse Tasfiye Heyetini teşkil hususunda mahkemenin kararı esas olur. Mahkeme Tasfiye Heyetini Yönetim Kurulu üyeleri arasından atayabileceği gibi tamamen Yönetim Kurulu dışından da seçebilir.
 3. Vakfın tasfiyesi sonunda kalan mal varlığı aynı amaçla kurulmuş bir başka vakfa devredilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 20 . Vakıf Senedini  imzalayan Kurucu üyeler ile Yüksek Danışma Kurulunun diğer üyeleri Vakfın her türlü tesis ve faaliyetlerinden öncelikle yararlanırlar. Bu önceliklerin neler olduğu Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Madde 21 . Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’si idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara kalan  % 80’i ise Vakıf  amaçlarına ayrılır ve harcanır.

Madde 22 . Vakıf tarafından kurulacak eğitim kurumlarında kapasitenin en az %10’unun yetenekli ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde  hizmetlerin ve yatak kapasitesinin yine en az %10’unun maddi mikanı olmayan hastalara tahsisi zorunludur.

Madde 23 . Vakıf Senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile genel hukuk kuralları uygulanır.

VAKFIN FAALİYETE BAŞLAMASI

Madde 24 . Bu vakıf, 903 sayılı kanunla tadil edilmiş olan Türk Medeni Kanununun  74 .maddesine göre tescilini müteakip yasallık kazanarak faaliyete başlar. Herhangi bir sebeple vakfın  tescilinin mümkün olmaması halinde tahsis edilmiş olan  (250.000.000,- / ikiyüzellimilyon) lira kuruculara tahsisleri oranında iade olunur.